PES ۲۰۲۲

بازی PES ۲۰۲۲ رایگان خواهد بود
بازی کنسول و کامپیوتر

بازی PES ۲۰۲۲ رایگان خواهد بود

کونامی در چند روز گذشته حسابی سروصدا به پا کرده، ولی این کمپانی PES ۲۰۲۲ را فراموش نکرده و به…