میلیاردر‌ها در کدام یک از شهر های جهان ساکن هستند؟

میلیاردر‌ها در کدام یک از شهر های جهان ساکن هستند؟
مهارت زندگی

میلیاردر‌ها در کدام یک از شهر های جهان ساکن هستند؟

دویچه‌وله فارسی: پکن به لحاظ تعداد میلیاردرها با یک جهش چهار رتبه‌ای در سال ۲۰۲۱ اول شده است، اما نیویورک همچنان…