مزاج شناسی

تغذیه گرم‌مزاج‌ها و سردمزاج‌ها در پاییز
سلامت بدن

تغذیه گرم‌مزاج‌ها و سردمزاج‌ها در پاییز

مزاج شناسی؛ علمی بسیار وسیع است که کاربردهای زیادی برای تشخیص بیماری ها و درمان آن ها دارد. از گذشته…