مجلس اجرای آزمایشی طرح صیانت از حقوق کاربران را تصویب کرد

اجرای آزمایشی طرح صیانت از حقوق کاربران را مجلس تصویب کرد
اخبار فناوری ایران

اجرای آزمایشی طرح صیانت از حقوق کاربران را مجلس تصویب کرد

با رای نمایندگان مجلس، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون ویژه بررسی و به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد…