علم

خمیازه و چهار پدیده دیگری که علم برایشان هیچ توجیهی ندارد
علم و دانش

خمیازه و چهار پدیده دیگری که علم برایشان هیچ توجیهی ندارد

فرارو: این تقریبا پذیرش عام دارد که دلیل سُر بودن یخ، لایه نازک مایعی است که روی آن را می‌پوشاند، اما…