اولین خودرو فراری تمام برقی در سال ۲۰۲۵ از راه خواهد رسید؛ تحول سبز کمپانی فراری