پیامکپیامک مناسبتی و تبریک

۲۵ پیام تبریک جدید کریسمس انگلیسی به همراه ترجمه

راه‌های زیادی برای تبریک کریسمس به دوستان و آشنایان وجود دارد. یکی از این راه‌ها ارسال پیام تبریک کریسمس انگلیسی است. ترجمه‌ی پیام‌های انگلیسی به فارسی نیز به شما کمک می‌کند که مفهوم پیام‌های تبریک را کاملا متوجه شوید.

title%

تک به روز | سرویس سرگرمی ارسال پیام تبریک کریسمس انگلیسی راهی است که با آن می‌توانید کریسمس را به دوستان مسیحی انگلیسی زبان خود تبریک بگویید. در ادامه مجموعه‌ای از متن و عکس نوشته‌های تبریک کریسمس برای مخاطبین مختلف را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم که می‌توانید از میان آن‌ها انتخاب کرده و برای دوستان خود بفرستید. با هم این نمونه‌ها را می‌بینیم.

تبریک کریسمس انگلیسی با ترجمه‌ی فارسی

title%

۱٫

May this Christmas season brings you lots of love and happiness…Merry Christmas!

باشد که این اوقات کریسمس، برای شما عشق و شادی زیادی فراهم آورد…کریسمس مبارک!


title%

۲٫

As a teacher you tought me math, but as a person you’ve set an example for how to live a respectable life. Thank you and Merry Christmas.

به عنوان یک استاد به من ریاضی آموختی، اما به عنوان یک انسان برای من الگویی برای چگونه آبرومند زندگی کردن بوده‌ای. متشکرم و کریسمس مبارک.


title%

۳٫

May the spirit of Christmas bring you peace.

The gladness of Christmas give you hope.

The warmth of Christmas grant you love.

Merry Christmas

باشد که روح کریسمس “آرامش”، خوشحالی کریسمس “امید” و گرمای کریسمس “عشق” را برای شما به ارمغان آورد.

کریسمس مبارک


title%

۴٫

May your Christmas be happy, your feasting be fantastic and your celebration be sensational!

کریسمس شما شاد، ضیافت‌تان فوق‌العاده و جشن‌تان پر شور باد.


title%

۵٫

wishing you quiet plesears and happy memories this holiday season and beyond. May you share the season with the ones you love.

در این اوقات تعطیلات و بعد از آن برای شما آرزوی خرسندی و خاطرات شاد بسیاری دارم. باشد که این اوقات را در کنار کسانی که دوستشان دارید بگذرانید. 


title%

۶٫

warm wishes for a holiday filled with love and joy, cherished friends and lots of special moments!

با آرزوهای صمیمانه‌ برای تعطیلاتی پر از عشق و شادی، همراه با دوستانی عزیز و پر از لحظه‌های خاص!


title%

۷٫

The one who has not Christmas in his heart will never find it under a tree. Celebrate the true meaning of Christmas and embrace the warmth of your closest ones.

Merry Christmas

کسی که کریسمس را در قلب خود نداشته باشد، هرگز آن را زیر درخت کریسمس نیز پیدا نمی‌کند. معنای واقعی کریسمس را جشن بگیرید و آغوش گرم خود را به روی نزدیکانتان بگشایید.

کریسمس مبارک


title%

۸٫

May the joy and peace of Christmas be with you all through the year. Wishing you a season of blessings from heaven above.

Happy Christmas!!

باشد که شادی و آرامش کریسمس، در تمامی سال همراه شما باشد. برای شما اوقاتی پر از برکت و آمرزش از سوی بهشت برین آرزومندم.

کریسمس مبارک!!


title%

۹٫

Thinking of you at this special time of year. With all good wishes for a peaceful and happy Christmas.

در این زمان خاص از سال، به یاد شما هستم. با همه‌ی آرزوهای خوب برای کریسمسی آرام و شاد.


title%

۱۰٫

may you and you family feel the spirit of Christmas, Your mind and body feel the love and joy of the season

Merry Christmas and Happy New year

باشد که شما و خانواده‌تان، روح کریسمس، و قلب و بدنتان، عشق و شادی تعطیلات را احساس کند،

کریسمس مبارک و سال نو خوبی داشته باشید.


title%

۱۱٫

At first, I was so afriad of taking your class, but you made learning more fun than I imagined. Thank you and Merry Christmas.

ابتدا من خیلی می‌ترسیدم کلاس شما را بردارم، اما آموزش شما خیلی جالب‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. متشکرم و کریسمس مبارک.


title%

۱۲٫

May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire. Merry Christmas!

باشد که جادوی شیرین کریسمس باعث خوشحال کردن دلتان و برآورده کردن آرزوهایتان شود. کریسمس مبارک!


title%

۱۳٫

Sharing with you the Glore, the Wonder, the Miracle of this Holy season. Have a blessed Christmas and New year.

 شکوه، شگفتی و معجزه‌ی این اوقات مقدس را با شما سهیم می‌شوم. کریسمس و سال نوی پر برکتی داشته باشید.


title%

۱۴٫

May this holiday season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. Merry Christmas and happy new year

باشد که این تعطیلات درخشان و چشمگیر باشد، باشد که رویاها و آرزوهای شما به حقیقت بپیوندد و باشد که این شادی در تمام سال جریان داشته باشد. کریسمس مبارک و سال نو خوبی داشته باشید.


title%

۱۵٫

May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.Merry Christmas

باشد که زندگی‌تان با لذت و شادی پر شود، باشد که هر روز جدید برای شما لحظات شادی به ارمغان آورد. کریسمس مبارک


title%

۱۶٫

May jesus give you all kind of happiness and bright future. I wish this celebration continue with next year. Happy New year.

باشد که مسیح شادی و آینده‌ای روشن به شما اعطا کند. آرزو می‌کنم این جشن و شادی تا سال بعد ادامه داشته باشد. سال نو مبارک.


title%

۱۷٫

Christmas gift suggestions:

To your enemy, forgiveness.

To an opponent, tolerance.

To a friend, your heart.

To a customer, service.

To all, charity.

To every child, a good example.

To yourself, respect.

پیشنهاداتی برای کادوی کریسمس:

به دشمن‌تان، بخشش؛

به رقیب‌تان، تحمل؛

به دوست‌تان، قلب‌تان؛

به مشتری، خدمت؛

به همه، احسان؛

به هر کودک، الگوی خوب؛

به خودتان، احترام


title%

۱۸٫

Dear Friend…

May Your Holidays Be Merry and the New Year filled with friends, family and good times. Wishing You a Joyous Holiday filled with Peace, Love and prosperity. Best Wishes for a Healthy New Year!

دوست عزیز…

باشد که تعطیلاتتان پربرکت و سال جدیدتان همراه با دوستان، خانواده و اوقاتی خوب باشد. آرزوی تعطیلاتی شاد همراه با آرامش و عشق برای شما دارم. با بهترین آرزوها برای داشتن سال جدیدی همراه با سلامتی!


title%

۱۹٫

Open the Gift of Happiness and Love This Christmas And Share Them With the Others. Have a Blissful and Happy Christmas!

هدیه‌های شادی و عشق را در این کریسمس بگشایید و آن‌ها را با دیگران سهیم شوید. کریسمس پر برکت و شادی داشته باشید!


title%

۲۰٫

we wish you a Jolly Merry Christmas!

It’s that special time of year, When Santa Clause is near. Put out the cookies and milk, and try not to peak!

برای شما کریسمسی پربرکت و شاد را آرزومندیم!

وقتی بابانوئل می‌آید، زمان خاصی از سال است. شیر و کلوچه را کناری بگذار و به آن ناخنک نزن (منظور خوراکی‌هایی برای بابانوئل است که در افسانه‌ها برای او می‌گذاشتند تا هنگام آوردن کادوهای کریسمس از خود پذیرایی کند)


title%

۲۱٫

This festive season is so much more than Christmas parties and gift giving. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time.

این اوقات جشن و پایکوبی چیزی بیشتر از مهمانی‌ها و دادن کادو کریسمس است. باشد که کریسمس شما پر از معجزه‌ باشد و معنای واقعی این زمان زیبا را درک کنید.


title%

۲۲٫

If I could tell Santa what to give you, It would be happiness and peace Not just this Christmas, but for the entire Year. Merry Christmas and Happy New Year

اگر می‌توانستم به بابانوئل بگویم چه چیزی برایم هدیه بیاورد، شادی و صلح را می‌خواستم، نه تنها برای کریسمس بلکه برای کل سال. کریسمس مبارک و سال جدید شادی داشته باشید.


title%

۲۳٫

Love, Peace and Joy come down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives! Merry Christmas!

عشق، صلح و شادی در روز کریسمس از آسمان به زمین می‌آیند تا شما را خوشحال و شاد گردانند. امیدوارم کریسمس، شادی را در زندگی‌تان بگستراند! کریسمس مبارک!


title%

۲۴٫

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wishing you lots of love, joy and happiness. Merry Christmas and Happy new year

باشد که اوقات خوب و زمان حال ارزشمند، خاطرات طلایی فردا بشوند. با آرزوی عشق، شادی و لذت زیاد برای شما. کریسمس پربرکت و سال نو شادی داشته باشید.


title%

۲۵٫

This is the season For beauty and light, For wonder and magic And hopes burning bright! Happy Holidays!

این وقت، زمان زیبایی و نور، شگفتی و جادو و برآورده شدن امید‌هاست! تعطیلات مبارک!

کلام آخر

پیام‌های تبریک زیادی به مناسبت کریسمس وجود دارد. مطابق شرایط موجود پیام خودتان را انتخاب کنید و دیگران را با ارسال آن خوشحال نمایید. شما برای تبریک کریسمس انگلیسی چه جملاتی را استفاده می‌کنید؟ اگر زبان انگلیسی می‌دانید حتما در بخش نظرات و پرسش‌ها به ما و سایر کاربران تک به روز در کامل کردن محتوای این مطلب کمک کنید.

برگرفته از: christmasgreeting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.